آشنایی با علوم کامپیوتر (پاییز ۹۴-۹۵)

هفته مدرس موضوع
۱ ۲۹ شهریور فروغمند مقدمه‌ای بر درس
۲ ۵ مهر فروغمند موضوعات مختلف در علوم کامپیوتر
۳ ۱۲ مهر فروغمند الگوریتم و ساختمان داده
۴ ۱۹ مهر فروغمند نرم‌افزار
۵ ۲۶ مهر دکتر خزائی رمزنگاری
۶ ۳ آبان کارگاه حل مسئله اتوماتا
۷ ۱۰ آبان دکتر زارعی هندسه محاسباتی
۸ ۱۷ آبان فروغمند کاربرد شبکه در علوم کامپیوتر
۹ ۲۴ آبان فروغمند یادگیری محاسباتی
۱۰ ۱ آذر دکتر نقشینه محاسبه‌پذیری
۱۱ ۸ آذر دکتر جعفری کدگذاری
۱۲ ۱۵ آدر دکتر تویسرکانی نظریه اطلاعات
۱۳ ۲۲ آذر فروغمند محاسبات نامتداول
۱۴ ۲۹ آذر دکتر مطهری الگوریتم‌های بیوانفورماتیک
۱۵ ۶ دی دکتر دانشگر از الگوریتم تا PCP

جزوه‌های درس
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم