درس آنالیز الگوریتم (بهار ۹۳-۹۴)

جزوه درس

همه جزوه‌ها
قسمت اول جزوه‌های کلاس‌های حل تمرین و
قسمت دوم جزوه‌های کلاس‌های حل تمرین

آزمون‌ها

آزمون کلاسی ۱
آزمون کلاسی ۲
آزمون میان‌ترم
آزمون پایان‌ترم
مسابقه برنامه‌نویسی نهایی

مباحث درس

اسلایدهای معرفی درس

طراحی الگوریتم بر اساس استقراء

تمرین اول

الگوریتم‌های مجموعه‌ها و رشته‌ها

تمرین دوم

الگوریتم‌های گراف

تمرین سری سوم – بخش پیمایش و مسیریابی در گراف

کوتاه‌ترین مسیر

جزوه کوتاه‌ترین مسیر

درخت فراگیر کمینه

جزوه درخت فراگیر کمینه
جزوه پیاده‌سازی درخت فراگیر کمینه
سری چهارم تمرین‌ها

تور اویلری

جزوه تور اویلری

تطابق بیشینه

جزوه تطابق بیشینه
جزوه پیاده‌سازی تطابق بیشینه

تبدیل فوریه سریع

الگوریتم‌های هندسی

شار بیشینه

تحویل و NP-تمامیت

سری پنجم تمرین‌های آنالیز الگوریتم