درس ریاضیات گسسته (بهار ۹۲-۹۳)

منابع درس

تمرین‌ها

امتحان‌ها

پوسترها

 

کمک مدرس‌ها

  • حامد واسعی،
  • پرهام افتخار،
  • امید صادقی،
  • محمدامین شعبانی،
  • معین خواجه نژاد