درس الگوریتم‌های طیفی گراف – ۹۶۲

منبع اصلی درس، جزوه‌های آقای ویلیامسون است. توصیف درس را می‌توانید از اینجا پیدا کنید.

و اسلایدهای توصیف درس

این درس یک‌شنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۳ تا ۱۵ برگزار می‌شود.

منابع پیشنهادی درس:

  1. پنگ
  2. ویلیامسون
  3. اسپیل‌من
  4. میلر
  5. اویس‌قرن
  6. پایان‌نامه دکتر جوادی
  7. مقدار ویژه در بهینه‌سازی ترکیبیاتی