درس بهینه‌سازی محدب – ۹۶۲

این درس ۳ واحدی خواهد بود و ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ برگزار می‌شود.

توصیف درس

درس‌های مرتبط:

  1. بهینه‌سازی محدب آقای پنا
  2. بهینه‌سازی محدب آقای بوید
  3. لپ چی لائو
  4. مباحثی در بهینه‌سازی محدب