درس بهینه‌سازی ترکیبیاتی – ۹۶۲

منبع اصلی درس جزوه آقای اسکرایور است. توصیف درس را می‌توانید از اینجا پیدا کنید.

اسلایدهای توصیف درس

منابع مرتبط

  1. گونین
  2. بهینه‌سازی گسسته
  3. برای برنامه‌ریزی خطی، شاید کتابی به شیرینی کتاب آقای ماتوسک نباشد.

جزوه‌ها

جزوه جلسه اول و ۱۰ و ۱۲ و ۱۸ و ۱۹-۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۸

تمرین‌های

تمرین‌های فصل ۴: ۱، ۳، ۵، ۱۰، ۱۲،  ۱۳، ۱۵، ۱۸، ۱۹