بهینه‌سازی برخط – 001

با همراهی دکتر علیشاهی در تدریس درس

این درس در زمینه درس‌های بهینه‌سازی و علوم داده است. درس ترم گذشته با عنوان یادگیری بندیت نیز در همین راستا بود.

برگه‌ها

موضوعجلسه‌هاپیوندها
نظریه یادگیری محاسباتیجلسه ۶-۹برگه‌ها
بندیت زمینه‌ایجلسه ۱۵-۱۶برگه‌ها
بهینه‌سازی خطی برخط
(کاهش آینه‌ای و پی‌روی از پیش‌روی منظم شده)
جلسه ۱۸-۲۰برگه‌ها
بندیت ترکیبیاتیجلسه ۲۱-۲۴برگه‌ها ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴