ژنومیک محاسباتی – 001

سیلابس درس را می‌توانید اینجا پیدا کنید.

کتاب‌های اصلی نیمه ابتدایی درس کتاب زیر است:

Warnow, Tandy. Computational phylogenetics: an introduction to designing methods for phylogeny estimation. Cambridge University Press, 2017.
Sung, Wing-Kin. Algorithms in bioinformatics: A practical introduction. CRC Press, 2009.

جزوه‌نویسی

برای رزرو جزوه‌نویسی به این آدرس مراجعه کنید.