تحقیق در عملیات – ۹۹۱

منبع درس

منبع اصلی درس، حداقل در ابتدای درس کتاب Matusek است. در ادامه از منابع زیر نیز ممکن است استفاده شود:

کتاب Understanding and Using Linear Programming توسط Matusek

کتاب Operations Research توسط Hamdy Taha

کتاب Linear Optimiation توسط Bertsimas

Optimisation and Operations Research توسط Prof. Matthew Roughan

Operations Research with GNU Linear Programming Kit توسط Tommi Sottinen

ارزیابی

درس شامل موارد زیر است:

  • میان‌ترم ۳ نمره
  • پایان‌ترم ۴ نمره
  • تمرین ۴ نمره
  • کوئیز ۴ نمره
  • پرسش در کلاس ۵ نمره

پرسش در کلاس به این معناست که در حین جلسه مجازی سوال‌های بسیار ساده از روند درس پرسیده می‌شود و همان زمان باید در یک سیستم برخط توسط دانشجویان حاضر پاسخ داده شود.

توجه کنید با توجه به مجازی بودن ترم، ممکن است برخی نمره‌بندی‌ها تغییر کند.