بهینه‌سازی برخط – 001

با همراهی دکتر علیشاهی در تدریس درس

این درس در زمینه درس‌های بهینه‌سازی و علوم داده است. درس ترم گذشته با عنوان یادگیری بندیت نیز در همین راستا بود.